Onderwijs

Als het niet lekker gaat met uw kind op school, dan kunt u op school hulp vragen. Er kan dan een gezinsspecialist worden ingeschakeld. De gezinsspecialist is de contactpersoon voor u, uw kind en de school, en gaat kijken wat er aan de hand is. Er wordt dan gekeken worden of de gezinsspecialist zelf ondersteuning kan bieden of dat u misschien andere, meer specialistische hulp, nodig heeft.

Ondersteuningsteam op school

Als de ontwikkeling van uw kind niet goed verloopt dan wordt dit besproken in het ondersteuningsteam op school. Alle reguliere scholen in Schiedam hebben een ondersteuningsteam. Ouders worden hierover geïnformeerd en ook uitgenodigd voor dit overleg. In een ondersteuningsteam zitten (meestal) de directeur van de school, de intern begeleider, de gezinsspecialist en de onderwijsspecialist van het samenwerkingsverband ‘Onderwijs dat past’. Ouders zijn natuurlijk heel belangrijk in dit overleg.

In het overleg worden de zorgen over uw kind besproken en wordt samen met u gezocht naar een oplossing. Dit kan zijn extra ondersteuning op school, maar voor sommige kinderen is deze extra ondersteuning niet voldoende. Dan wordt in overleg met ouders en school gezocht naar een andere, geschikte, lesplek voor het kind.

Terug naar school

Het is belangrijk dat kinderen en jongeren zo goed mogelijk op hun toekomst zijn voorbereid door naar school te gaan. Toch komt het voor dat leerlingen vroegtijdig school verlaten. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn. De school, de leerplichtambtenaar en het WOT werken dan samen om de leerling te helpen weer naar school te gaan.

Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer in Schiedam is bedoeld voor kinderen die wegens een handicap, ziekte of gedragsproblemen niet zelfstandig naar school kunnen reizen. De gemeente biedt verschillende vervoersmogelijkheden aan, zoals een km-vergoeding eigen vervoer, vergoeding openbaar vervoer en aangepast vervoer (taxivervoer).
Op deze gemeente pagina van Schiedam staat informatie over de voorwaarden, procedures en bij vragen de contactgegevens. Daarnaast ook hoe een aanvraag leerlingenvervoer kan worden ingediend en wat daarvoor nodig is.

Inburgering

Het is belangrijk dat een inburgeraar zo snel mogelijk mee kan doen in de Nederlandse samenleving. Dat is win-win. Goed voor de inburgeraar zelf maar ook goed voor Schiedam! We willen dat de inburgeraars zich snel thuis voelen in Schiedam. Er is sinds 2022 een nieuwe wet inburgering. Inburgering is een traject waarbij u de Nederlandse taal leert en begeleiding krijgt om uw eigen weg te vinden. Het traject wordt afgesloten met een inburgeringsexamen of een eindgesprek. Stroomopwaarts voert voor de gemeente Schiedam de inburgering uit.